Folk & fortællinger fra det tabte land - Sydjylland


 

>> NORDJYLLAND >> MIDTJYLLAND >> SYDJYLLAND >> FYN >> SJÆLLAND >> HOVEDSTADEN >> LOLLAND FALSTER

Bedst og størst i Sydjylland


Nogle af landets fineste naturlokaliteter ligger i Sydjylland. De har det til fælles, at de er menneskeskabte.

Den lille Sneum Digesø syd for Esbjerg er landets mest fuglerige af de nyskabte vådområder, målt i antallet af forskellige arter.
Her er set sjældne vandfugle med eksotiske navne som stylteløber, terekklire og sabinemåge. I skarp konkurrence med 70 andre ny- eller genskabte søer kommer den 20 hektar store sø ind på førstepladsen med hele 264 fuglearter.

Tilsvarende er den store Saltvandssøen i Margrethe Kog syd for Højer blandt landets mest fuglerige, men målt på det totale antal af fugle. Flokke på 50.000 eller flere vadefugle er ikke noget særsyn i denne 250 hektar store lavvandede sø. 
Klyden, med det opadbøjede næb og de fine sorthvide farvetegninger, er rapporteret i antal helt op til 5.000 i træktiden. 
Søen forsynes med saltvand ude fra Vadehavet. Det pumpes ind gennem en rørledning under det fremskudte dige. 

Både Sneum Digesø og Saltvandssøen er aldeles kunstige, men bevidst designede til at fremme biodiversiteten i skikkelse af et rigt fugleliv. 
Udover de nyskabte søer rummer Sydjylland også en række meget vellykkede naturgenopretninger af tidligere tørlagte søer, som f.eks. Sliv Sø syd for Haderslev og Mjels Sø på Als. Gamst Engsø ved Vejen og Knabberup Sø og Kongens Kær ved Vejle er genoprettede vådområder fra de seneste år. 
Ikke mindst Kongens Kær kan udvikle sig til en meget spændende lokalitet. Den ligger som en miniudgave af amerikanernes Central Park i New York i nærkontakt med selve Vejle by.

En perlekæde ligger og venter
Sydjylland rummer også gode muligheder for et par positive fremtidsprojekter. 
Ideen om at anlægge et netværk af naturrige digesøer fra Esbjerg til grænsen er værd at overveje. I forvejen har man prototyperne Sneum Digesø og Gl. Hviding Digesø, der begge er kunstigt designede vådområder. 
De kan tjene som fremragende modeller for et initiativ, der kunne skabe en perlekæde af naturrige attraktioner i den ødelagte marsk. En sådan kæde af søer med f.eks. 10 kilometers mellemrum vil føje yderligere fascination til Nordsøcykelruten, der løber lige bag digerne. På den 100 km lange Vadehavskyst fra Esbjerg til Højer vil der være plads til 10 digesøer; de to første findes allerede. 


Filsø blev udtørret – Ho Bugt skulle også have været det
Men også Danmarks næststørste sø, Filsø, ligger nord for Varde og venter som en anden enestående mulighed for at tilføje Sydvestjylland endnu en femstjernet naturattraktion.

Filsø blev afvandet og kultiveret under Anden Verdenskrig. Begrundelsen for familieaktieselskabet bag en af landets største naturperler var behovet for at øge produktionen af fødevarer i den usikre forsyningssituation, den tyske besættelse havde skabt. Af samme grund gav staten milliontilskud til tørlægningen. 
Projektet blev dog først tilendebragt efter 1945, så Filsø kom aldrig til at levere det mindste gram fødevarer til det besatte Danmark. 
Det er især medlemmer af de to hovedrige familier, Færch og Skak Olufsen (fra B&O), der udgør ejerkredsen i dag. 

Under besættelsen blev der udarbejdet planer for landvinding af stort set alle lavvandede arealer i hele landet. I Sydjylland bør det huskes, at stærke kræfter arbejdede med et projekt for tørlægning af hele Ho Bugt. Det var så langt fremme, at der blev optaget bundprøver og udarbejdet detaljerede tegninger for projektet. Kun modstand fra Vandbygningsvæsenet, der frygtede for sejlrenden ind til Esbjerg havn, stoppede det ambitiøse landvindingsprojekt. 


Masser af steder på Als
Sønderborg Kommune rummer flest tabte lokaliteter, i alt 14 udtørrede søer og inddæmninger.

Sandbjerg Mølledam nedenfor det smukke Sandbjerg Slot blev inddæmmet allerede i år 1600 af den hårdhjertede hertug Hans den Yngre. Også Farres Dam, Kettinge Nor, Kær Vig, Lille Hav, Oldenor og Birkepøl er gamle inddæmninger, hvor fjordarme eller lavvandede vige er blevet afsnøret fra søterritoriet med en dæmning. 

Mjels Sø, der i dag er genskabt som en smuk sø, var også oprindelig en fjordarm, som hertug Hans den Yngre lod inddæmme. 
Oldenor oppe ved Nordborg er en af de tidligste naturgenopretninger, som staten tog initiativ til. Det skete, da Skov- og Naturstyrelsen i 1993 åbnede for vandet til den udtørrede sø fra 1865.Hele Sydjylland rummer 47 lokaliteter, der fordeler sig på 37 søer og 10 inddæmninger.


Tredje gang så tager vi dig

Et af de mest omstridte projekter fra den store landvindingsperiode efter Anden Verdenskrig er Sliv Sø syd for Haderslev. 
Forslaget om at tørlægge den særdeles smukt beliggende sø ved landsbyen Hoptrup mødte hård modstand, da det første gang blev bragt på bane i 1941. 
Statens Landvindingsudvalg lod sig påvirke af protesterne og afviste at give støtte. Det samme gentog sig i 1945. Men i 1954, hvor arbejdsløsheden var stigende, lykkedes det lokale landmænd i samarbejde med Det Danske Hedeselskab at få bevilget 12 mio. kr. som statsstøtte til tørlægningen, der blev kaldt et arbejdsløshedsprojekt. 
Imidlertid holdt budgettet overhovedet ikke, så den endelige regning kom til at lyde på 21 mio. kr. Og så var det altsammen forgæves. Tørlægningen var ikke langtidsholdbar, så allerede i 2004 lå søen atter fyldt med vand. Denne gang kostede det skatteyderne 22,4 mio. kr. 

Også den langt mindre Ejsbøl Sø, vest for Haderslev, hører til blandt de økonomiske skandaler. Den kom heller aldrig til at fungere som agerjord, trods offentlig støtte i millionklassen. Den er i dag genskabt som sø. 


Region Syddanmark deles
                          
Sydjylland og Fyn præsenteres som hver sin selvstændige geografiske enhed, selvom begge landsdele i dag er lagt ind under Region Syddanmark. 
Den naturlige sondring mellem de to landsdele fastholdes af geografiske og kulturelle grunde. Det forekommer simpelthen mest logisk. Fyn vil derfor blive præsenteret som et selvstændigt område senere.


God tur!


 

 

STEDER I SYDJYLLAND

 


Kommuner:
Aabenraa
Esbjerg
Fredericia
Haderslev
Kolding
Sønderborg
Tønder
Varde
Vejen
Vejle

>> INTRODUKTION >> NYHEDER >> FORFATTEREN >> ANMELDELSER >> STEDER >> PERSONER >> KONTAKT